bezpečná hĺbka

Psychoterapia detí a adolescentov

PORT centrum ako prvé na Slovensku ponúka dvojročné kontinuálne vzdelávanie v detskej a adolescentnej psychoanalytickej psychoterapii vo forme 4 dvojdňových seminárov, ktoré sú určené najmä pre detských psychológov,  psychoterapeutov, psychiatrov, pediatrov, sociálnych a pedagogických pracovníkov. Teoretické okruhy sa zameriavajú na základné teórie psychického vývoja detí, teórie etiopatogenézy rôznych emočných porúch, ranný vzťah, vznik a reguláciu emócií, vývoj mozgu, psychické vývojové stupne, modely a techniky psychologickej starostlivosti a psychoterapie detí, teórie účinku psychoterapie, rozličné ciele a prostriedky práce s klientom z hľadiska rozličných pracovných podmienok a profesijného zamerania. Pozornosť zameriame tiež na  špecifickú prácu terapeuta s rodičmi dieťaťa. V každom bloku sú postupne zoraďované aj jednotlivé klinické ťažkosti ako úzkosť, depresia, trauma, násilie, suicidalita...ilustrované kazuistikami. Semináre prebiehajú formou teoretických prednášok, interaktívnej výmeny skúseností, dopĺňané sú praktickými skúsenosťami a videoukážkami. V rámci každého bloku je účastníkom ponúknutý priestor na supervíziu. Ide o osvedčený a žiadaný program.

Lektorom odborných seminárov je český detský psychoanalytický psychoterapeut a psychiater MUDr. Peter Pöthe.