bezpečná hĺbka

Princípy psychoanalytickej psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od Freudovej psychoanalýzy ako teórie a metódy liečby. Oproti klasickej psychoanalýze je cielenejšie orientovaná na vyriešenie klientovho problému, má kratšie trvanie, sedenia prebiehajú 1-2 krát týždenne a klient pri nej sedí. Psychoanalytické teórie kladú dôraz na skoré, až najrannejšie detské, skúsenosti, no súčasne sa zaoberá aj tým, čo sa odohráva v prítomnosti a „tu a teraz“. Terapia sa zameriava na priebeh vývinu človeka v interakcii s prostredím a významnými osobami, narába s pojmami nevedomie, nevedomá motivácia správania, intrapsychický konflikt. Psychoanalytická psychoterapia vychádza z predpokladu, že nevedomé obsahy našej mysle vo veľkej miere určujú naše cítenie a správanie a že všetky príznaky, ktoré nás obťažujú, nesú v sebe zmysel, ktorému je možné vo vzťahu „terapeut-klient“ porozumieť. Psychoanalytický psychoterapeut je ten, kto pozoruje, snaží sa porozumieť klientovej životnej ceste a svojimi reakciami umožňuje vybudovať u klienta obdobnú schopnosť, aby si lepšie porozumel a mohol adekvátne fungovať vo svojom živote. Jeho úlohou je povzbudzovať klienta k slobodnému sebavyjadreniu, ktoré poskytne najvhodnejší materiál pre cestu hľadania, poznávania a porozumenia. Základnými technikami sú voľné asociácie, interpretácia, analýza prenosu a výklad snov.