bezpečná hĺbka

Párova terapia

Ide o špecifickú formu terapie, ktorá je zameraná na riešenie problémov v spolužití partnerov, s ktorými pracuje terapeut súčasne. Terapia poskytuje priestor, v ktorom je možné preskúmať rôzne pocity, ktoré partneri prežívajú a to bez hodnotenia zo strany terapeuta, ktorý nevystupuje v roli sudcu, ale je tam na to, aby pomohol vytvoriť a udržať bezpečné prostredie pre vzájomnú otvorenosť, pochopenie, spoluprácu a zároveň zabezpečil priestor, kde môže byť povedané čokoľvek a naplnené len vtedy, keď to klienti budú naozaj tak chcieť. Prácou terapeuta nie je dávať rady, ale zaistiť bezpečné prostredie, v ktorom si pár môže lepšie uvedomiť, čo sa medzi nimi deje v danom okamihu, porozumieť tomu a nachádzať predtým neuvedomované súvislosti. Psychoterapia môže poskytnúť priestor pre zlepšenie komunikácie s partnerom - partneri sa učia hovoriť o svojich problémoch, riešiť konflikty konštruktívnejším spôsobom bez vzájomného zraňovania a obviňovania. V terapii môže dochádzať k lepšiemu uvedomovaniu a porozumeniu toho, ako sa príbehy pôvodných rodín a predchádzajúcich generácií, ich rodinné víťazstvá, prehry, tajomstvá a „osvedčené recepty“, vedome aj nevedome premietajú do túžob, predstáv a očakávaní vo vzťahu s aktuálnym partnerom. Párovú terapiu nie je možné považovať za prevenciu rozchodu, každé rozhodnutie je na samotných partneroch. Terapia je však vhodná aj v čase, keď sa partneri rozhodli vzťah ukončiť, lebo môže byť nápomocná pri spracovaní silných emócií a v prípade páru s deťmi môže terapeut pracovať s rodičmi na zaisťovaní a udržiavaní vzájomného vzťahu oboch rodičov so svojimi deťmi a zmierňovaní negatívnych dôsledkov rozchodu rodičov na ich deti.  

Jedno párové psychoterapeutické sedenie má trvanie 50 minút..