bezpečná hĺbka

Metódy a spȏsob práce

S každým klientom, ktorý vstupuje do individuálnej alebo skupinovej terapie prebieha uzavretie terapeutickej dohody, ktorá veľmi zrozumiteľne a jasne popisuje ciele, priebeh liečby, jej pravidlá, práva a povinnosti na strane terapeuta i klienta. Terapeutická dohoda môže byť v súlade s priebehom liečby dopĺňaná, prepracovávaná a menená.

Princípy hlbinnej psychoterapie

Vychádza z klasickej Freudovej psychoanalýzy, je však prepracovaná, moderne upravená a vedecky overovaná. Plne rešpektuje individualitu a slobodnú vôľu človeka.

Viac ...

Princípy gestalt psychoterapie

Je jedným z popredných smerov súčasnej dynamickej psychoterapie. Svojimi koreňmi vyrastá zo psychoanalýzy prvej polovice 20.storočia. Gestalt terapeut nehľadá príčiny, nehodnotí a neinterpretuje realitu klienta.

Viac ...

Princípy psychoanalytickej psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od Freudovej psychoanalýzy ako teórie a metódy liečby. Oproti klasickej psychoanalýze je cielenejšie orientovaná na vyriešenie klientovho problému, má kratšie trvanie, sedenia prebiehajú 1-2 krát týždenne a klient pri nej sedí.

Viac ...